Regulamin Czytelni

 

§ 2.

1.W czytelni jest wolny dostęp do księgozbioru podręcznego, regionalnego i czasopism bieżących.

2.Z bieżących czasopism czytelnik korzysta bez pośrednictwa bibliotekarza.

3.Istnieje możliwość wypożyczenia na zewnątrz starszych numerów czasopism dla każdego czytelnika posiadającego kartę czytelnika.

4.Czytelnik odkłada książki, z których korzystał na specjalne miejsce wyznaczone przez bibliotekarza.

 

§ 3.

1.Bibliotekarz udziela informacji dotyczących zbiorów, doboru literatury na interesujący czytelnika temat, sposobu korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych i innych materiałów znajdujących się w bibliotece.

 

§ 4.

1.Na kopiowanie tekstu czytelnik zobowiązany jest uzyskać zgodę bibliotekarza.

 

§ 5.

1.Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania zbiorów będących własnością społeczną.

2.Za uszkodzenie książki czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość określa bibliotekarz.

3.Na sumy wpłacone z tytułu odszkodowania czytelnik otrzymuje pokwitowanie.

 

§ 6.

1. Książki z księgozbioru podręcznego wypożycza się na zewnątrz (np. do domu) tylko czytelnikom biblioteki i tylko w sytuacji, kiedy biblioteka jest zamknięta w drodze tzw. wypożyczeń krótkoterminowych.

2. Książkę można wypożyczyć od godziny przed zamknięciem biblioteki w danym dniu.

3. Książkę należy oddać do godziny od momentu następnego otwarcia biblioteki.

4. Można wypożyczyć do 5 egzemplarzy książek.

5. Za nieoddanie książki w terminie jest naliczana opłata: 1 zł za każdy dzień zwłoki.

6. Podstawą wypożyczenia krótkoterminowego jest okazanie karty bibliotecznej.

 

§ 7. 

1.Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z czytelni.

2.Decyzję w tej sprawie podejmuje bibliotekarz.

3.Bibliotekarz może odmówić obsługi użytkownika będącego w stanie nietrzeźwym, zachowującego się głośno i agresywnie, zakłócającego porządek, naruszającego ogólnie panujące normy współżycia społecznego lub nieprzestrzegającego podstawowych zasad higieny osobistej.

4.Skargi i wnioski czytelnicy mogą zgłaszać u kierownika Biblioteki.

§ 8.

1. Administratorem danych osobowych, podanych przy zapisie, jest Zbąszyńskie Centrum Kultury, ul. Powstańców Wlkp. 12, 64-360 Zbąszyń. 

2. Celem zbierania danych osobowych jest umożliwienie obywatelom korzystania z usług Biblioteki (w szczególności udostępniania materiałów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie książek, czasopism, korzystanie z różnych źródeł informacji), umożliwienie pobierania przewidzianych regulaminem opłat i ekwiwalentu za ewentualne zniszczenie lub zgubienie materiałów bibliotecznych, a także prowadzenie badań czytelniczych i statystycznych oraz działalności zmierzającej do upowszechniania książek i czytelnictwa. Dane osobowe podlegają ochronie i nie będą udostępniane innym podmiotom.

3. Czytelnikom przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 VIII 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883), jak również prawo do kontroli przetwarzania tych danych przewidziane art. 32 ustawy. 

4. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednakże ich podanie i potwierdzenie własnoręcznym podpisem zobowiązania do przestrzegania regulaminu jest niezbędne do nabycia prawa korzystania z usług Biblioteki, w szczególności do wypożyczenia materiałów bibliotecznych. 

5. Podpisując zobowiązanie do przestrzegania regulaminu, czytelnik stwierdza jednocześnie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach określonych w niniejszej informacji.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Czytelni

Zgodnie z Regulaminem Czytelni Biblioteka Publiczna świadczy usługi kserograficzne przede wszystkim z materiałów własnych Biblioteki, o ile nie jest to sprzeczne z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. nr 80, poz. 904, z późn. zm.).

Usługi kserograficzne są wykonywane w miarę możliwości czasowych bibliotekarza.

W Bibliotece istnieje możliwość odpłatnego wydruku i bezpłatnego skanowania.

 

Cennik usług ksero i wydruków obejmuje koszt eksploatacji materiałów*:

Usługi kserograficzne:

1) Tekst A4 czarno-biały:

a) Odbitka jednostronna – 0,20 zł.

b) Odbitka dwustronna – 0,40 zł.

 

2) Grafika A4 czarno-biała:

a) Odbitka jednostronna – 0,40 zł.

b) Odbitka dwustronna – 0,80 zł.

 

3) Tekst A3:

a) Odbitka jednostronna czarno-biała– 0,40 zł.

 

4) Grafika A3 czarno-biała:

a) Odbitka jednostronna – 0,80 zł.

 

Wydruki:

1) Wydruk A4 czarno-biały:

a) za wydruk jednej strony (tekst) - 0,20 zł. 

b) za wydruk jednej strony (grafika) - 0,40 zł. 

 

2) Wydruk A3 czarno-biały:

a) za wydruk jednej strony (tekst) - 0,40 zł. 

 

3) Wydruk kolorowy:

A4 - 1,50 zł

A3 - 3,00 zł

 

*zgodnie z Zarządzeniem nr 23/2018 Dyrektora ZCK

Regulamin obowiązuje od 2 stycznia 2019 r.