Regulamin Czytelni Czasopism w sali multimedialnej

 

§ 2.

1.W czytelni korzystać można z czasopism bieżących.

2.Z bieżących czasopism czytelnik korzysta bez pośrednictwa bibliotekarza.

3.Czasopism bieżących nie wypożycza się na zewnątrz (np. do domu).

 

§ 3.

1.Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania zbiorów.

2.Za uszkodzenie czasopisma czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość określa bibliotekarz.

3.Na sumy wpłacone z tytułu odszkodowania czytelnik otrzymuje pokwitowanie.

 

§ 4. Postanowienia końcowe

1.Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z czytelni.

2.Decyzję w tej sprawie podejmuje bibliotekarz.

3.Bibliotekarz może odmówić obsługi użytkownika będącego w stanie nietrzeźwym, zachowującego się głośno i agresywnie, zakłócającego porządek, naruszającego ogólnie panujące normy współżycia społecznego lub nieprzestrzegającego podstawowych zasad higieny osobistej.

4.Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do kierownika Biblioteki.

 

Zbąszyń, 7 kwietnia 2015 r.