Regulamin Wypożyczalni

 

a)W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ustalić indywidualny limit wypożyczanych materiałów bibliotecznych.

b)W przypadku osób nieterminowo zwracających książki bibliotekarz ma prawo do ograniczenia  limitu wypożyczanych materiałów bibliotecznych.

2. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza, któremu też zwraca wypożyczone książki.

3. Termin zwrotu wypożyczonych materiałów można przesunąć (prolongować), jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych użytkowników. Prolongata jest możliwa od daty zwrotu. Można jej dokonywać maksymalnie dwa razy, za każdym razem o 30 dni. Gry planszowe i filmy na DVD prolongować można na 14 dni.

Prolongaty można dokonać:

a) u dyżurnego bibliotekarza;

b) telefonicznie;

c) za pośrednictwem internetowego konta użytkownika dostępnego w katalogu elektronicznym Biblioteki;

d) za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. Do użytkowników, którzy udostępnili swoje adresy poczty elektronicznej, mogą być kierowane przypomnienia (na trzy dni przed upływem terminu zwrotu) i upomnienia (w pierwszym dniu przetrzymania i cyklicznie co 7 dni z ponagleniem) za pośrednictwem poczty elektronicznej, generowane automatycznie przez system, za wysłanie których nie pobiera się opłat.

5. Termin zwrotu wypożyczonych materiałów wypadający na dzień zamknięcia Biblioteki przesuwany jest automatycznie na pierwszy dzień jej otwarcia przypadający po tym terminie.

6. Po upływie terminu zwrotu książek Biblioteka może je prolongować na wniosek czytelnika, ale naliczone już przez system komputerowy opłaty nie są anulowane.

7. Biblioteka może skrócić ustalony w § 3 pkt. 3 termin zwrotu książek, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje (np. bestsellery czy książki objęte wykazami lektur szkolnych).

8. Czytelnik otrzymuje elektroniczną kartę biblioteczną. W przypadku zniszczenia lub zgubienia karty bibliotecznej, opłata za  wydanie duplikatu wynosi 5 zł. 

9. Karty bibliotecznej nie wolno nikomu odstępować. Zagubienie karty należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi, który zablokuje konto.

10. Czytelnik wypożycza książki osobiście, okazując każdorazowo kartę biblioteczną lub dokument potwierdzający tożsamość.

11. Czytelnik korzystający z katalogu online po zalogowaniu w systemie, ma możliwość zamówić lub zarezerwować zbiory.

a) ZAMÓWIENIE (dotyczy zbiorów wypożyczonych przez innego czytelnika):

- o realizacji zamówienia Czytelnik jest powiadamiany  pocztą elektroniczną na podany adres e-mail;

- zamówione zbiory należy odebrać w ciągu 7 dni od powiadomienia o ich dostępności.

b) REZERWACJA (dotyczy konkretnego egzemplarza dostępnego w danym momencie w Bibliotece):

- rezerwacje są realizowane następnego dnia po godz. 10.00;

- rezerwowane zbiory należy odebrać w ciągu 7 dni od złożenia rezerwacji.

12. Czytelnik jest zobowiązany do poinformowania Biblioteki o rezygnacji z rezerwacji (elektronicznie – przez swoje konto czytelnika, osobiście lub telefonicznie).

13. Wypożyczenie zbiorów znajdujących się w Magazynie Biblioteki jest realizowane najpóźniej następnego dnia po złożeniu rezerwacji.

14. Z księgozbioru podręcznego korzysta się na miejscu w czytelni.

15. Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu  z katalogów, wydawnictw  informacyjnych  itp.

16. Na prośbę czytelnika Biblioteka w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych sprowadza książki z innych bibliotek. 

17. Na początku każdego roku kalendarzowego wymagana jest prolongata karty bibliotecznej/konta czytelnika. Prolongata jest bezpłatna i odbywa się w bibliotece w momencie, gdy czytelnik dokona wypożyczenia.

 

§ 4. Poszanowanie i zabezpieczenie książek

1.Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone szkody należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.

2.Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala bibliotekarz, w zależności od aktualnej wartości rynkowej książki i stopnia uszkodzenia (do dwukrotnej wartości).

3.Na sumy wpłacone z tytułu zgubienia lub uszkodzenia książki bibliotekarz wydaje czytelnikom pokwitowanie.

 

§ 5. Przetrzymywanie książek

1.Za przetrzymywanie każdej wypożyczonej książki ponad termin określony w § 3 pkt. 3 Biblioteka pobiera opłaty w wysokości 1 zł od jednego woluminu za każdy tydzień po terminie zwrotu. Opłaty za nieterminowy zwrot naliczane są automatycznie niezależnie od tego, czy uprzednio zostało wysłane upomnienie.

2.Czytelnik, do którego Biblioteka wysyła listowne upomnienia za przetrzymywanie książek ponad termin określony w punkcie 3, zwraca koszt każdego upomnienia w wysokości 5 zł.

3.Jeżeli czytelnik pomimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu książek lub uiszczenia opłat, biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

 

§ 6. Przepisy końcowe

1.Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu, zachowujący się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu lub innych użytkowników Biblioteki, może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje bibliotekarz obsługujący czytelnika.

2.Skargi i wnioski czytelnicy mogą zgłaszać u kierownika Biblioteki.

 

§ 7. Dane osobowe czytelników

Administratorem danych osobowych, podanych przy zapisie, jest Zbąszyńskie Centrum Kultury, ul. Powstańców Wlkp. 12, 64-360 Zbąszyń. 

Celem zbierania danych osobowych jest umożliwienie obywatelom korzystania z usług Biblioteki (w szczególności udostępniania materiałów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie książek, czasopism, korzystanie z różnych źródeł informacji), umożliwienie pobierania przewidzianych regulaminem opłat i ekwiwalentu za ewentualne zniszczenie lub zgubienie materiałów bibliotecznych, a także prowadzenie badań czytelniczych i statystycznych oraz działalności zmierzającej do upowszechniania książek i czytelnictwa. Dane osobowe podlegają ochronie i nie będą udostępniane innym podmiotom.

Czytelnikom przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 VIII 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883), jak również prawo do kontroli przetwarzania tych danych przewidziane art. 32 ustawy. 

Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednakże ich podanie i potwierdzenie własnoręcznym podpisem zobowiązania do przestrzegania regulaminu jest niezbędne do nabycia prawa korzystania z usług Biblioteki, w szczególności do wypożyczenia materiałów bibliotecznych. 

Podpisując zobowiązanie do przestrzegania regulaminu, czytelnik stwierdza jednocześnie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach określonych w niniejszej informacji.

 

Regulamin obowiązuje od 16 stycznia 2017 r.