Regulamin wypożyczania czytników w Bibliotece Publicznej

4. Wypożyczenie czytnika e-booków wraz z wyposażeniem, zapoznanie się z Regulaminem wypożyczenia oraz akceptację warunków
wypożyczenia, są potwierdzane własnoręcznym podpisem Czytelnika na formularzu Oświadczenia, który stanowi Załącznik nr 1 do 
niniejszego Regulaminu. Na tym samym Oświadczeniu zostaje potwierdzony zwrot czytnika w stanie niepogorszonym.
5. Wypożyczenie Czytnika książek elektronicznych jest bezpłatne dla aktywnych Czytelników Biblioteki będących mieszkańcami gminy
Zbąszyń.
II. KORZYSTANIE Z CZYTNIKÓW
1.      Użytkownik zobowiązany jest do dbania o stan czytnika i wykorzystywania urządzenia w sposób zgodny z przeznaczeniem
2.      Z książek elektronicznych wgranych w
czytnikach, Użytkownik może korzystać w ramach obowiązującej licencji.
3.      Osoba wypożyczająca czytnik jest uprawniona do korzystania z elektronicznych zasobów na platformie LEGIMI, do
których Biblioteka wydaje swym Czytelnikom bezpłatne kody dostępu.
4.      Użytkownik ma prawo korzystać z czytnika i wgranych na nim e-booków tylko na własny użytek, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa i w ramach udzielonych mu do tego pozwoleń oraz licencji i nie może udostępniać go osobom
trzecim.
5.      Użytkownik nie może i nie jest uprawniony do:
a)      rozpowszechniania ani wprowadzania do
obrotu czytników i wgranych na nim e-booków w całości lub we fragmentach,
b)      modyfikowania treści e-booków,
c)      komercyjnego ich wykorzystywania, w
szczególności rozpowszechniania ich treści i wprowadzania do sieci
internetowej.
6.      W przypadku wykrycia sytuacji korzystania z czytników i wykorzystania e-booków niezgodnie z prawem lub
postanowieniami niniejszego Regulaminu, Biblioteka oraz uprawnione osoby trzecie będą mogły zgłosić względem Czytelnika 
odpowiednie roszczenia z tego tytułu.
 
III. ZWROTY CZYTNIKÓW
1.      W momencie zwrotu czytnika wszelkie wgrane przez Użytkownika pliki muszą zostać z niego usunięte, a sam czytnik
winien zostać zwrócony w stanie niepogorszonym, z kompletnym wyposażeniem dostarczonym przez Bibliotekę.
2.      W przypadku zagubienia lub niemożności zwrotu czytnika i jego wyposażenia z innych przyczyn, Użytkownik
jest zobowiązany do uiszczenia na rzecz Biblioteki odszkodowania w wysokości:
a)      za czytnik e-booków – równowartość urządzenia
b)      za pokrowiec ochronny – 40,00 zł
c)      za kompatybilny z czytnikiem kabel – 30,00 zł.
3.      W przypadku zwrotu uszkodzonego czytnika Użytkownik zobowiązany jest do pokrycia kosztów jego naprawy, a w
przypadku niemożności jej dokonania – do zapłaty odszkodowania w wysokości określonej w punkcie III.2
4.      Biblioteka pobiera opłaty w wysokości 1,00 za każdy tydzień przekroczenia terminu zwrotu wypożyczonego czytnika
e-booków.
5.      Opłaty i odszkodowania powinny zostać uregulowane w dniu zwrotu czytnika, a w przypadku zagubienia lub zniszczenia
najpóźniej w dniu, w którym upływa okres wypożyczenia. W przypadku odmowy uiszczenia opłat, Biblioteka dochodzić będzie 
swoich roszczeń na drodze postępowania windykacyjnego.
6.      Za wniesione opłaty Użytkownicy otrzymają pokwitowanie.
 
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1.      Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i do stosowania zawartych  w nim postanowień.
2.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu
korzystania ze zbiorów Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu oraz odpowiednie przepisy prawa.
3.      Niniejszy regulamin obowiązuje od 4 stycznia 2022 roku i jest dostępny w formie pisemnej w siedzibie Biblioteki
Publicznej w Zbąszyniu oraz na jej stronie internetowej.