Regulamin wypożyczania gier planszowych

 5.Grę można prolongować 1 raz, chyba że jest ona już po terminie zwrotu lub jest zarezerwowana przez innego Czytelnika. 

6.Prolongaty można dokonać:

a.osobiście u dyżurującego bibliotekarza;

b.telefonicznie;

c.za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 3

1.Wypożyczający jest zobligowany do terminowego zwrotu Gier lub prolongaty terminu zwrotu.

2.Za niezwrócenie w terminie Gry Biblioteka pobiera od Wypożyczającego opłatę w wysokości 1, 00 zł za dzień.

3.W wyjątkowych przypadkach Biblioteka ma prawo żądać zwrotu gry przed upływem regulaminowego określonego terminu zwrotu.

4.Bibliotekarz ma prawo wypożyczyć Grę na krótszy termin, w przypadku gdy jest duże zapotrzebowanie wśród czytelników na daną pozycję.

§ 4

1.Wypożyczoną Grę należy oddać w takim samym stanie, w jakim została wypożyczona. 

2.Zwrot wypożyczonej Gry winien nastąpić do rąk pracownika Biblioteki. Pozostawienie gry na ladzie lub w innym miejscu na terenie Biblioteki nie jest uznawane za zwrot. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane nieprawidłowo wykonanym zwrotem.

3.Pracownik Biblioteki odbierający od Czytelnika wypożyczoną Grę jest zobowiązany sprawdzić stan techniczny i kompletność Gry, zgodnie ze specyfikacją zawierającą jej pełne wyposażenie.

4.Jakiekolwiek braki, uszkodzenia lub zniszczenia gry powinno zgłosić się dyżurującemu bibliotekarzowi przy wypożyczaniu gry. W przypadku jeśli nie zostaną zgłoszone żadne uwagi, przyjmuje się, że wypożyczona Gra była kompletna i nie miała żadnych uszkodzeń.

5.W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub zagubienia elementu Gry, wypożyczający ponosi odpowiedzialność materialną.

6.W przypadku zagubienia lub rażących uszkodzeń gry wypożyczający zobowiązany jest, po uzgodnieniu z dyżurującym bibliotekarzem lub kierownikiem biblioteki, do:

a.odkupienia identycznej Gry lub

b.uiszczenia opłaty, której wysokość jest równa aktualnej wartości rynkowej Gry lub

c.pokrycia kosztów naprawy Gry.

Wypożyczający zobowiązuje się do wykonania jednego z w/w działań w terminie do 14 dni kalendarzowych, a w szczególnych przypadkach - w terminie uzgodnionym z pracownikiem Biblioteki.

7.W przypadku udostępnienia swojej karty bibliotecznej innemu użytkownikowi, np. rodzic dziecku, pełną odpowiedzialność materialną ponosi właściciel karty bibliotecznej.

8.Na sumy wpłacone tytułem odszkodowania Biblioteka wydaje Czytelnikowi pokwitowanie.

9.Nieuregulowanie kwoty wynikającej z tytułu przetrzymania, zagubienia lub uszkodzenia Gry powoduje pozbawienie Czytelnika możliwości korzystania ze zbiorów Biblioteki do czasu uregulowania należności.

§ 5

1.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Wypożyczalni Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu.

2.W sprawach nieuregulowanych w Regulaminach prawo decyzji przysługuje Kierownikowi Biblioteki.  

 

Regulamin obowiązuje od 18. 09. 2017 r.