Regulamin korzystania i wypożyczania tabletów w Bibliotece Publicznej w Zbąszyniu

 

5.Korzystając z tabletu Czytelnik zobowiązany jest do przestrzegania prawa, a w szczególności Czytelnik nie może zamieszczać w Internecie: 

•obrazów przemocy, 

•treści pornograficznych,  

•treści obrażających lub oczerniających inne osoby fizyczne lub prawne, 

•treści wzywających do nienawiści na tle rasowym lub religijnym,  

•wizerunku osoby bez jej zgody,  

•danych osobowych innych osób, 

•reklamy alkoholu, tytoniu, hazardu, 

•treści chronionych na podstawie ustawy z dnia 14 lutego 1994 r. o prawie autorskim  i prawach pokrewnych, tj. m.in. filmów, piosenek, zdjęć, teledysków, tekstów, które nie są dostępne legalnie.  

6.Zabronione jest także wysyłanie spamu (mass mailing), próba obejścia zabezpieczeń technicznych, próba nielegalnego wejścia do systemów informatycznych osób trzecich, używanie fałszywego adresu IP, wysyłanie wirusów komputerów lub innego niebezpiecznego oprogramowania oraz wszelkie inne działania zagrażające bezpieczeństwu Internetu i jego użytkowników. 

7.Tablety wyposażone są w aplikacje umożliwiające naukę, tworzenie i dzielenie się treściami, a także zabawę. Czytelnik nie może samodzielnie instalować na tablecie żadnych dodatkowych aplikacji. Czytelnik może zaproponować Bibliotece zainstalowanie dodatkowych aplikacji. O instalacji bądź jej odmowie Biblioteka zdecyduje wedle własnego uznania. 

8.Na zakończenie korzystania z tabletu Czytelnik zobowiązany jest usunąć z tabletu wszelkie dane osobowe, aplikacje bądź inne treści, które na nim umieści. Czytelnik zobowiązany jest do wylogowania się ze wszelkich internetowych aplikacji, z których korzystał, np. bankowości internetowej. Czytelnik usunie z przeglądarki internetowej historię wyszukiwania. 

9.Czytelnik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku nie zastosowania się do postanowień pkt. 7 powyżej, Biblioteka może usunąć z tabletu wszelkie dane i treści umieszczone na nim przez Czytelnika. Jednak w żadnym wypadku Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich bądź szkody Czytelnika, w tym naruszenie poufności danych osobowych, wynikłe na skutek korzystania przez Czytelnika z Internetu za pośrednictwem tabletu. 

II. ZASADY WYPOŻYCZANIA TABLETU

1.Tablet może wypożyczyć jedynie pełnoletni Czytelnik, który regularnie korzysta z Biblioteki, jest osobiście znany personelowi Biblioteki i posiada kartę czytelnika co najmniej od roku.  W wyjątkowych sytuacjach Kierownik Biblioteki może zezwolić na wypożyczenie tabletu osobie, która nie spełnia jednego z powyższych kryteriów. Decyzja o wypożyczeniu tabletu bądź odmowie należy wyłącznie do Biblioteki. 

2.W dni powszednie tablet wypożycza się na 1 dzień roboczy. Tablet wypożyczony w piątek/sobotę musi zostać zwrócony w najbliższy poniedziałek. Tablet wypożyczony przed dniem wolnym od pracy musi zostać zwrócony w pierwszy następujący po dniu lub dniach wolnych od pracy dzień roboczy do godziny 10.00.

3.Czytelnik może wypożyczyć tablet nie częściej niż 1 na 14 dni. 

4.Tablet wypożycza się na podstawie formularza wypożyczenia tabletu. Podpisując formularz, Czytelnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące wypożyczenia tabletu. 

5.Czytelnika korzystającego z tabletu poza Biblioteką obowiązują zasady korzystania z tabletu opisane powyżej w pkt I. 

6.Czytelnik zobowiązuje się zwrócić tablet wraz z akcesoriami w stanie nienaruszonym. Za każde uszkodzenie tabletu lub akcesoriów Czytelnik ponosi odpowiedzialność finansową, w maksymalnej wysokości ceny detalicznej takiego samego lub analogicznego modelu tabletu oraz akcesoriów  w sklepie firmowym producenta. 

7.Za opóźnienie w zwrocie tabletu Biblioteka może naliczyć karę w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia. Czytelnik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Bibliotekę o przyczynach opóźnienia i podać jego powody.  

8.W przypadku opóźnienia przekraczającego 3 dni robocze oraz braku kontaktu z Czytelnikiem, Biblioteka może uznać tablet za zaginiony i zawiadomić odpowiednie organy ścigania. W takiej sytuacji dane osobowe Czytelnika i wszelkie dane lokalizacyjne zostaną przekazane organom ścigania. 

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 14 lipca 2017 r.