O Bibliotece

Jeśli  szukasz książki lub czasopisma, wiedzy, rozrywki, ciekawego miejsca dla Twoich dzieci, potrzebujesz konkretnej informacji, chcesz skorzystać z internetu, wziąć udział w wydarzeniach kulturalnoedukacyjnych lub w zajęciach z zakresu przysposobienia bibliotecznego, przyjdź do naszej biblioteki! 

 
„Biblioteka nie jest po to, by była w paki pozamykana
albo dla ozdoby służąca.
Jest po to, by była powszechnie użytkowana”
(Joachim Lelewel)

Biblioteka publiczna to instytucja służąca zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa, która czynnie uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.  

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Zbąszyniu istnieje ponad 70 lat. Już w lipcu 1945 r. Zarząd Miejski wystąpił z odezwą do społeczeństwa o nieodpłatne przekazanie zbędnych  książek w celu uruchomienia biblioteki miejskiej. Apel ten został właściwie zrozumiany przez mieszkańców miasta i książki napływały systematycznie. Początkowo gromadzono je w Zarządzie Miejskim, a od stycznia 1946 roku na ten cel zostały przeznaczone pomieszczenia w poniemieckim budynku Konstantego Felnera przy ulicy Senatorskiej 16. W połowie 1946 roku biblioteka posiadała ok. 1000 tomów, które pochodziły w większości z darów od społeczeństwa i częściowo z zakupów. Mając zgromadzoną taką ilość woluminów, można było dokonać otwarcia tak potrzebnej placówki kulturalnej w Zbąszyniu.

Uroczyste otwarcie miało miejsce we wrześniu 1946 roku. Pierwszym społecznym kierownikiem Miejskiej Biblioteki w Zbąszyniu został Stanisław Przeniczka. W roku 1971 w związku z uchwałą Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w sprawie połączenia dotychczasowej Gromadzkiej Biblioteki Publicznej w Nądni z Miejską Biblioteką Publiczną w Zbąszyniu, przyjęła ona nazwę Miejskiej i Gromadzkiej Biblioteki Publicznej, a z dniem 1 stycznia 1973 r. została przez gminny organ administracji państwowej przekształcona w Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy. Przez lata swego istnienia przeszła kilka zmian organizacyjnych i obecnie funkcjonuje w ramach struktury Zbąszyńskiego Centrum Kultury.

Zbąszyńska Książnica jako instytucja upowszechniania kultury poza działalnością podstawową związaną z gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem materiałów bibliotecznych prowadzi działalność kulturalno-edukacyjną związana z popularyzacją książki i czytelnictwa.
W lokalnym środowisku znana jest jako instytucja otwarta na współpracę, w myśl zasady: od przedszkola po emeryturę. Uczestniczy w tworzeniu lokalnej kultury i stara się jak najlepiej służyć swojej społeczności. Jest miejscem przyjaznym dla wszystkich, może przyjść do niej każdy bez względu na wiek, płeć i pochodzenie społeczne, nieodpłatnie skorzystać z książek, prasy i internetu.

Od 1966 roku do niedawna biblioteka usytuowana była w budynku mieszkalnym z osobnym wejściem przy ulicy 17 stycznia 1920 r. pod numerem 67.  


24 stycznia 2015 r. odbyło się uroczyste otwarcie Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu w nowoczesnym, przestronnym lokalu przy ulicy 17 Stycznia 59 a.

 

W nowym budynku biblioteki jest również sala konferencyjna na piętrze oraz duża sala multimedialna na parterze, która pełni też rolę czytelni czasopism i kawiarenki. Budynek umożliwia korzystanie z biblioteki także osobom poruszającym się na wózkach. Specjalnie przystosowane zostały wejścia do obiektu oraz wyposażenie łazienki. Inwestycja została zrealizowana w ramach zadania pn. „Poprawa warunków funkcjonowania biblioteki w Zbąszyniu” w ramach „Programu Wieloletniego Kultura +” z funduszy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Od października 2015 roku w nowym budynku biblioteki mieści się siedziba Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zbąszyniu i tutaj odbywa się większość zajęć oraz wykładów dla słuchaczy uniwersytetu.

DZIAŁY BIBLIOTECZNE

 • wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży
 • wypożyczalnia dla dorosłych
 • czytelnia ogólna
 • czytelnia czasopism (na parterze)
 • czytelnia internetowa  


Usługi biblioteczne świadczone przez Bibliotekę Publiczną w Zbąszyniu:

 • udostępnianie zbiorów (na zewnątrz i na miejscu w czytelni ogólnej)
 • informacje o zbiorach (katalog on-line)
 • wypożyczenia międzybiblioteczne
 • prowadzenie działalności informacyjnej, udzielanie informacji:

-bibliotecznych
-bibliograficznych
-rzeczowych: dotyczących konkretnych zagadnień; w tym zwłaszcza wiedzy dotyczącej Zbąszynia i Regionu Kozła

 • dostęp do internetu (w pomieszczeniach Biblioteki Publicznej a także na zewnątrz - w kopule geodezyjnej - działa bezprzewodowa sieć internetowa)
 • książka „na telefon” (dostarczanie książek osobom niepełnosprawnym, chorym i starszym)
 • konkursy czytelnicze, plastyczne itp.
 • tematyczne wystawy
 • zajęcia dla dzieci i młodzieży
 • zajęcia z zakresu przysposobienia bibliotecznego (lekcje biblioteczne, wycieczki do biblioteki - po uprzednim uzgodnieniu)
 • spotkania autorskie
 • udział w organizowanych spotkaniach kulturalno-edukacyjnych
 • skanowanie materiałów bibliotecznych

oraz odpłatnie (koszty materiałów i eksploatacji):

 • usługi reprograficzne (kserokopie materiałów bibliotecznych)
 • wydruki komputerowe z dokumentów elektronicznych
 • wynajmowanie sali konferencyjnej wg obowiązującego cennika